Poetical Quill Souls

Poetical Quill Souls

This blog contains a collection of renowned and young authors from around the world poems in the languages in which they were originally written. Each file includes author’s photo or portrait and brief biography. We offer news and announcements of interest to professional and amateur writers (writing competitions, poetry press, etc) too.

Este blog recoge una selección de poemas de reputados autores y jóvenes promesas de todo el mundo en las lenguas en las que fueron escritos originalmente. Se incluye en cada ficha una breve reseña biográfica del autor y fotos o cuadros de éste. Se complementa el grueso del material con datos de interés para escritores profesionales o aficionados a la literatura (como información sobre certámenes literarios, editoriales dedicadas a la poesía, etc).

Benedict Wallet Vilakazi

Benedict Wallet Vilakazi, Zulu poetry, Zulu poet, Poesía zulú, Poeta zulúMa Ngificwa Ukufa 

Ngimbeleni phansi kotshani
Duze nezihlahla zomnyezane,
Lapho amagatsh' eyongembesa
Ngamaqabung'agcwel'ubuhlaza.
Ngozwa nami ngilele ngaphansi
Utshani ngaphezulu buhleba:
''Lala sithandwa, lal'uphumule.''
Ngimbeleni phezu kwamadamu
Laph'amanz'ethul' enganyakazi,
Nalaph'izinyon'ezincanyana
Zihlabelela zisho ngephimbo
Zenanel'ukwethwasa kwehlobo,
Zehle ziphuz'amanz'apholile
Laph'ilanga lingenisile.
Ngiyeke ngifel' ezindleleni
Zabantwan' abafund' isikole
Njengob' amahlomb' esehluleka
Yimithwal'ebengisindwa yiyo.
Iyona misindo yabantwana
Eduduza imiphefumulo
Elel' ukulal' okuphakade.
Ngimbeleni endawen'enjena
Laph' izinsungulo zolimi
Zenkathazo zingenakuthola
Sango lokwahlukanis'umhlaba,
Zingivus'ebuthongweni obuhle.
Uma wen'ofunda le migqana
Ungifica, ungimbele lapho
Utshani ngaphezulu buyothi:
''Lala sithandwa, lal' uphumule.


Benedict Wallet Vilakazi (KwaDukuza, Sudáfrica, 1906 – Johannesburgo, 1947). Educador. Novelista y poeta.