This blog contains a collection of renowned and young authors from around the world poems in the languages in which they were originally written. Each file includes author’s photo or portrait and brief biography. We offer news and announcements of interest to professional and amateur writers (writing competitions, poetry press, etc) too.


Este blog recoge una selección de poemas de reputados autores y jóvenes promesas de todo el mundo en las lenguas en las que fueron escritos originalmente. Se incluye en cada ficha una breve reseña biográfica del autor y fotos o cuadros de éste. Se complementa el grueso del material con datos de interés para escritores profesionales o aficionados a la literatura (como información sobre certámenes literarios, editoriales dedicadas a la poesía, etc).

Jerry Zondo


Isicwaningo; ngo1977

“Ngidinga uMoya wenhliziyokazi engaphansi komkhathi wezwekazi leAfurika.”
Ngidabula indle yesavana edletshwa ngumtholo
Ngidonsela kude lade ngicinga isizotha seAfurika
Ngilunguza izintango lezindonga
Ngigebha litshone emhlabathini weAfurika
Ngidinga umoya okhululekileyo weAfurika

Amathemba adeliweyo lamaphupho ayangiqulekisa
Ngifunyelela kuphela inkumbulo yokuphelela kwezolo yeAfurika
Ngikhumbula inkosi, induna lomeluleki wayo
Ngifisa aluba bengiselayo ingezolo ebe ilukhuni ebe ilolunya yeAfurika
Ebingibandezela emilandweni yami yobufana
Ebingipha uphawu lwami lobuntombazana
Ebingitshela ukuthi ngazi kuphela ukuchola amabele
Engifundise ukutheza izinkuni
Engibandezele ekwaluseni izinkomo


Uzangihumutsha ngokukhumbula ekhaya, ubungane
Uzakuthi ngifisa ukulahla ubungqubelaphambili
uzangibona ngingumfana kaMthwakazi ongagculisekanga
Olwa ezama ukunqoba ukungapheleli kobudabu bakhe

Mina ngizamana ngikubuze ngomthelo wendlu lomthelo wekhanda
Ngipha ingcazelo enhle ukuthi kungani ngifuya izinkomo ezificambili kuphela
Ngitshela ukuthi amadlozi aseyibuqaba ngenxa yani
Ngichasisela ukuthi kungani ubuntu sebuyihedeni
Ngicacisela umehluko wobuhle lobubi
Ngichasisela ukuthi kungani ijwabu lami elinsundu lilinganiswa lobubi
Ngipha isizatho esizwayo sokulinganisa ubukhiwa lobuhle
Suthisa isifiso sami sokulunga
Ngichasisela ukuthi kungani umfana omhlophe ehola imali engcono esebenza msebezi munye lami
Ngidelisa ukuthi kungani kumele ngithole iholo eliphansi
Ngibonisa inzuzo yezindlu eziminyeneyo zabesilisa zokulala eSidojiwe emawositela
Kungani ngingeke ngaba ngumnini wendlukuzwa eBellevue loba ngingenelisa
ukuthengisa izinkomo zami zonke ngiyithenge
Ngitshela ukuthi kungani ngisebenzisa awami amatolokisi esitimeleni
Kungani ngigada iOmeni kaBulawayo ngihlalele emuva
Kungani ngisebenzisa esami isambuzi ngingangeni kwesomLungu
Kungani ngihamba ngivikana lezimota emgwaqweni umLungu engibhekile ekhululekile
esitubheni esingelamuntu
Ngitshela ukuthi kungani ngingavoti!
Mina ngizakutshela leli gama elilodwa:
“Ngisadinga uMoya wenhliziyokazi engaphansi komkhathi wezwekazi leAfurika.”


Jerry Zondo (Matabeleland del Sur, Zimbabwe, 1957)  Profesor en el Departamento de Lenguas y Literatura Africana en la Universidad de Zimbabwe.Poeta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Mi lista de blogs