This blog contains a collection of renowned and young authors from around the world poems in the languages in which they were originally written. Each file includes author’s photo or portrait and brief biography. We offer news and announcements of interest to professional and amateur writers (writing competitions, poetry press, etc) too.


Este blog recoge una selección de poemas de reputados autores y jóvenes promesas de todo el mundo en las lenguas en las que fueron escritos originalmente. Se incluye en cada ficha una breve reseña biográfica del autor y fotos o cuadros de éste. Se complementa el grueso del material con datos de interés para escritores profesionales o aficionados a la literatura (como información sobre certámenes literarios, editoriales dedicadas a la poesía, etc).

Farai Madzimbamuto

Maongororo

Maongororo ano gutsa meso senhumbu

Ndino ona maruva kutumbuka pamuti

Usina pfumvudza, kuti mwacha zidzumbu

Hwema huno tasva mhepo kuenda rwendo

Igwezvo kushiri nenyuchi, kwandiri paditi

Idonhodzo ndofunga shupiko renge hondo

Muchini unopipidza, wada kuti ndiongorore

Kundidzora ndigadzirise pasave nengozi pakati


Inozondi tevera kwandinoenda sendine chakaorera

Kuzeya kwaunoita muti mumhepo, turuva tuchidonha

Ndinonzwa uteta mumuviri, makore afuga makuti

Ndaataya ndirikure nepadare, ndiri kuno kumatonho

Muti uchaita muchero, uchadyiwa nevachauona

Ini chasara kukushumuka, ndoorera ndove sauti

Pakashaya ano paradza, pachava ne chekuona.

Farai Madzimbamuto (Harare, Zimbabwe, 1956). Médico y poeta.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Mi lista de blogs